รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

วันที่ของกิจกรรม : 18 พ.ค. 2560

ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอกอดลุย์ แสงสิงแก้ว) เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) พร้อมนโยบายทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในด้านการอยู่อาศัยให้แก่ประชาชนทุกลุ่มเป้าหมาย เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาเชิงรุก ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการของหน่วยงานภายในกระทรวงฯ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นตามแนวทาง “ประชารัฐ” ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาที่เน้นเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัยให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี โดยมีที่ปรึกษารมว.พม. (พลเอกมงคล เผ่าพงษ์คล้าย) ปลัดกระทรวงฯ (ท่านไมตรี อินทุสุต) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านธำรง ธวัชวะชุม) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการผู้สูงอายุ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20172505145202_1.jpgpic_20172505145202_2.jpgpic_20172505145202_3.jpgpic_20172505145203_4.jpgpic_20172505145203_5.jpgpic_20172505145203_6.jpgpic_20172505145203_7.jpgpic_20172505145204_8.jpgpic_20172505145204_9.jpgpic_20172505145204_10.jpgpic_20172505145205_11.jpgpic_20172505145205_12.jpgpic_20172505145205_13.jpgpic_20172505145205_14.jpgpic_20172505145206_15.jpgpic_20172505145206_16.jpgpic_20172505145206_17.jpgpic_20172505145206_18.jpgpic_20172505145206_19.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ