รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

11 ก.ค. 2560 : ประกาศขอหารือกรณีแต่งตั้งพนักงานกองทุนผู้สูงอายุเป็นกกรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ตรวจรับพัสดุ

ประกาศขอหารือกรณีแต่งตั้งพนักงานกองทุนผู้สูงอายุเป็นกกรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ตรวจรับพัสดุ

7 ก.ค. 2560 : ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ 2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ 2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ

3 ก.ค. 2560 : ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) ประจำเดือนกรกฏาคม

ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) ประจำเดือนกรกฏาคม

22 มิ.ย. 2560 : ราคากลางจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน 4 มิติ ทางสื่อสถานีโทรทัศน์

ราคากลางจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน 4 มิติ ทางสื่อสถานีโทรทัศน์

15 มิ.ย. 2560 : ราคากลางจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ

ราคากลางจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ

15 มิ.ย. 2560 : ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ

29 พ.ค. 2560 : การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

26 พ.ค. 2560 : ราคากลางจ้างขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุ ปี 2560 ประเด็นการขยายโอกาสในการทำงานของแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบเข้าสู่วิสาหดิจชุมชน

ราคากลางจ้างขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุ ปี 2560 ประเด็นการขยายโอกาสในการทำงานของแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบเข้าสู่วิสาหดิจชุมชน

25 พ.ค. 2560 : ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ข่าวเด่น

ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง

25 พ.ค. 2560 : ราคากลางจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง (กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ)

ราคากลางจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง (กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ)

23 พ.ค. 2560 : ราคากลางอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลเครือข่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

ราคากลางอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลเครือข่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

18 พ.ค. 2560 : ราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด (กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ)

ราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด (กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ)

5 พ.ค. 2560 : ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์)ประจำเดือนพฤษภาคม

ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์)ประจำเดือนพฤษภาคม

28 เม.ย. 2560 : แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2

27 เม.ย. 2560 : ราคากลางจ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สุงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ประจำปีงบประมาณ 2558-2559

ราคากลางจ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สุงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ประจำปีงบประมาณ 2558-2559


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ