ติดต่อเรา

       กรมกิจการผู้สูงอายุ

       อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 6

       เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

       โทรศัพท์ : 02-6424337-9

       e-mail :  [email protected]
       แผนที่หน่วยงานสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ (ภูมิภาค)

 

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร
1 ราชการบริหารส่วนกลาง(อธิบดี) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424337 ต่อ 9 02-6424307
2 ราชการบริหารส่วนกลาง(รองอธิบดี) นางสาวบุษยา ใจสว่าง อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424337 ต่อ 9 02-6424336-39 ต่อ 227
3 ราชการบริหารส่วนกลาง(รองอธิบดี) นางพรนิภา มาสิลีรังสี อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424337 ต่อ 9 02-6424307
4 ราชการบริหารส่วนกลาง(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ) นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424337 ต่อ 9 02-6424337
5 กลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424337 ต่อ 9 02-6424338 ต่อ 218
6 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424337 ต่อ 9 02-6424307
7 สำนักงานเลขานุการกรม นางตะติยา ไกรศรศรี อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424337 ต่อ 9 02-6424307
8 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวพีรญา นพรัตน์ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424337 ต่อ 9 -
9 กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424337 ต่อ 9 02-6424339 ต่อ 305
10 กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เลขที่ 255 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-6424337 ต่อ 9 02-3546107
11 กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ นางวาสนา ทองจันทร์ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424337 ต่อ 9 02-6424354 ต่อ 100
12 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค นางสาวอนัญญา อัตชู ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 11 หมู่ 15 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 02-413-1141 เบอร์กลาง ,02-455-1592 งานรับบริจาค ,02-455-1593 งานสังคมสงเคราะห์ 02-4551590
13 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางตะติยา ไกรศรศรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เลขที่ 40 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 038-241121 เบอร์กลาง/จุดบริจาค ,038-241759 กลุ่มสวัสดิการสังคม 038-241857
14 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปรกรณ์ (เชียงใหม่) นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เลขที่ 1 ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 053-278573 053-281206
15 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลาเลขที่ 62 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 073-274487 073-274256
16 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประหยัด ต๊ะสุยะ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 200/11 หมู่ 2 ระหว่าง กม.25-26 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 035-743207,035-743277,062-6160880 035-743207
17 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นางสาวจารุวรรณ ศรีภักดี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 132 หมู่ 2 ตำบลปากคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 076-529699 -700 076-529546
18 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ขอนแก่น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 2/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 089-5691327 043-393457 043-393458
19 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายจรัส อังกาบ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 229 บ้านโกรกขี้หนู หมู่ 3 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 044-182560-1 , 081-9670413 044-182560
20 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม นางสาวอรอุมา อินทฉาย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เลขที่ 101 หมู่ที่ 13 ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ 20 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 0-4205-00555,098-6410250, 095-9431076 042-0500556
21 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา นายมงคล ยะภักดี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เลขที่ 45 หมู่ที่ 4 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210 074-801930 089-5994479 074-801931
22 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี นายพีรพล สอนไข่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 02-5771958 , 02-5771815 02-5771815
23 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เลขที่ 120 หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 054-825576 054-825577
24 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เลขที่ 40 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 038-111724-6 038-111727