E-Library ห้องสมุดมีชีวิต

สื่ออิเล็คทรอนิกส์รายเดือน

ธันวาคม : ผู้สูงอายุกับการพัฒนาสังคม การกีฬา

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดูทั้งหมด
สื่อวีดีทัศน์ ดูทั้งหมด
Ebook

มกราคม : ทักษะใหม่ในศตวรรษที่ 21 ด้านสุขภาพ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดูทั้งหมด
สื่อวีดีทัศน์ ดูทั้งหมด

กุมภาพันธ์ : รักอย่างไร ให้ปลอดภัย ให้เป็นสุข การจัดสภาพแวดล้อมในการจัดบ้านผู้สูงอายุ ประเพณีวัฒนธรรม

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดูทั้งหมด
สื่อวีดีทัศน์ ดูทั้งหมด

มีนาคม : การมีรายได้ มีงาน

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดูทั้งหมด
สื่อวีดีทัศน์ ดูทั้งหมด

เมษายน : วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดูทั้งหมด
สื่อวีดีทัศน์ ดูทั้งหมด

พฤษภาคม : โรงเรียนรูปแบบใหม่ New Normal สิทธิสวัสดิการและบริการผู้สูงอายุ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดูทั้งหมด
สื่อวีดีทัศน์ ดูทั้งหมด

มิถุนายน : การดูแลผู้สูงอายุ นวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดูทั้งหมด
สื่อวีดีทัศน์ ดูทั้งหมด

กรกฎาคม : ผู้สูงอายุกับจิตอาสา

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดูทั้งหมด
สื่อวีดีทัศน์ ดูทั้งหมด

สิงหาคม : คลังปัญญาผู้สูงอายุ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดูทั้งหมด
สื่อวีดีทัศน์ ดูทั้งหมด

กันยายน : ผู้สูงอายุต้นแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดูทั้งหมด
สื่อวีดีทัศน์ ดูทั้งหมด

ตุลาคม : นวัตกรรม เทคโนโลยี และวันผู้สูงอายุสากล

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดูทั้งหมด
สื่อวีดีทัศน์ ดูทั้งหมด

พฤศจิกายน : ผู้สูงอายุกับประเพณีวัฒนธรรม

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดูทั้งหมด
สื่อวีดีทัศน์ ดูทั้งหมด
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ E-Library ห้องสมุดมีชีวิต
ความพึงพอใจในการเข้ารับชม
ข้อมูลที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ
ข้อเสนอแนะ
ผลการสำรวจ
ความพึงพอใจในการเข้ารับชม
  • 3288 คน
  • 397 คน
  • 185 คน
  • 83 คน
  • 81 คน
ข้อมูลที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ
  • 1639 คน
  • 599 คน
  • 1313 คน
  • 1953 คน
  • 82 คน